Polityka Prywatności

Polityka prywatności i polityka cookies
Korzystanie z bloga i strony
internetowej http://transportkrawczyk.com/ oznacza akceptację
poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady
przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez
Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii
pojawiających się na stronie internetowej http://transportkrawczyk.com/
Zawiera również politykę korzystania z usługi newsletter.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej
Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się z
Administratorem poprzez adres e-mail transportkrawczyk@op.pl

.

Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na
stronie http://transportkrawczyk.com/ nie będą w jakikolwiek sposób
udostępniane ani odsprzedawane osobom trzecim.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w
polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje
znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być
rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym
prawie czy tez rozwój Strony.

§2
DEFINICJE

„Administrator” –

Transport Witold Krawczyk

05-077 Warszawa-Wesoła, ul. Trakt Brzeski 40

„Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z
niej.

„Strona” – strona internetowa i blog znajdujące się pod

§3
DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

2. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą
formularzy znajdujących się na Stronie, o których mowa poniżej, w
celach na jakie wskazują dane formularze.

3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych
osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych środkami
komunikacji elektronicznej od Administratora w celu wysyłania
newslettera, kontaktu z Użytkownikiem lub wysyłania innych informacji
marketingowych, np. o wydarzeniach lub produktach oferowanych
przez Administratora.

4. Użytkownikowi przysługuje, w każdej chwili, prawo dostępu do treści
jego danych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania lub żądania
ograniczenia ich przetwarzania. Zgoda Użytkownika może być w każdym
czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy
mailingowej Administratora. Użytkownik ma prawo do przenoszenia
jego danych osobowych i wniesienia skargi do Prezesa UODO.

5. Dane Użytkownika nie będą przekazywane żadnemu innemu
podmiotowi, ani poza obszar Unii Europejskiej.

6. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez
czas nieokreślony.

7. Jeśli Użytkownik nie poda swoich danych osobowych to nie będzie
mógł skorzystać z materiałów lub usług oferowanych przez
Administratora w ramach formularzy znajdujących się na Stronie.

8. Użytkownik podając swoje dane osobowe zgadza się na ich
przetwarzanie w celach marketingu produktów i usług Administratora,
w tym na poddanie ich profilowaniu dla potrzeb przygotowania
zindywidualizowanej oferty. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec

przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych oraz
sprzeciw wobec profilowania w tym celu.

9. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron
internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub
w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści
przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do
zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

10. Użytkownik podaje dane dobrowolnie jednakże jest to konieczne do
osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.

11. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z
należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami
wewnętrznymi Administratora.

12. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie
powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ABI) i wykonuje
samodzielnie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922, dalej jako
„UODO”).

13. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą wykorzystywane w
celu i w zakresie wynikającym z udzielonych zgód.

14. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych
przez Użytkownika stanowią:

 udzielona przez Użytkownika zgoda
 wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez
Administratora albo odbiorców danych, którymi są w szczególności
marketing bezpośredni własnych produktów i usług.

§4
FORMULARZE

Administrator stosuje rodzaje formularzy w ramach Strony:

1. Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do
Administratora. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z
niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.

Zbiory zostały zgłoszone do rejestracji w biurze GIODO.

§5

USŁUGA NEWSLETTER

1. W celu korzystania z usługi Newsletter Użytkownik jest zobowiązany
podać prawdziwe dane.

2. Administrator świadczy usługę Newsletter bezpłatnie.

3. Akceptacja niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies jest
dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usługi Newsletter.

4. Zawarcie umowy Newsletter jest możliwe w każdym momencie,
poprzez wypełnienie istniejących na stronie aktywnych formularzy
Newsletter.

5. W celu świadczenia usługi Newsletter, Administrator będzie
przetwarzać podany adres e-mail, podany przez Użytkownika w
formularzu zapisu.

6. W celu zwarcia umowy Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do:

6.1. Wypełnienia formularza Newsletter

6.2. Zaakceptowania niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies

6.3. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
Administratora w zbiorze Newsletter w celu przesyłania informacji
handlowych i materiałów marketingowych, w tym w celu marketingu
bezpośredniego

6.4. Wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych i
marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

6.5. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez Administratora
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Użytkownika (np.telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego
produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi
informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

7. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia
umowy na świadczenie usługi Newsletter.

8. Powyższe zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje
rozwiązanie umowy na świadczenie usługi Newsletter.

9. Umowa Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony zgodnie z
ust. 6.1.

10. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy Newsletter
w każdej chwili poprzez wypisanie się z listy subskrybentów
Administratora. Dokona tego przez kliknięcie w wiadomości e-mail
otrzymanej od Administratora w link dezaktywacyjny np. o treści
„wypisz się”. Może też zrobić to w inny dogodny dla niego sposób, np.
poprzez kontakt z Administratorem.

11. W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji, Administrator
ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni roboczych, poprzez przesłanie
odpowiedzi drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-
mail.

§6
KOMENTARZE

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy
zamieszczanych przez czytelników Strony i bloga. Administrator
zastrzega sobie prawo do niezamieszczania komentarzy o charakterze
spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty,
treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych
stron.

§7
TECHNOLOGIE

1. Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania
podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

1.2. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony.
Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania
działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do
przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na
bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

2. W celu korzystania ze strony internetowej http://transportkrawczyk.com/
niezbędne jest posiadanie:

2.1. Urządzenia z dostępem do sieci Internet

2.2. Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail

2.3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

§8

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści
zawartych na Stronie lub działania czy zaniechania podejmowane na ich
podstawie.

2. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw
autorskich Administratora. Administrator nie wyraża zgody na

kopiowanie treści zamieszczonych na blogu w całości lub części bez jego
wyraźnej, uprzedniej zgody.

§9

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Strona może zbierać informacje w sposób automatyczny.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w
szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze
Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji
Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w
szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika
Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do
jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i
zawartości;

5. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików
cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia
strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików
cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług
dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies
wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach
Strony;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np.
wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w
ramach Strony;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o
sposobie korzystania ze Strony;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych
przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np.
w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi
Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom
treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron
internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza
przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień
dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę
plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź
informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu
Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach
obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).

8. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies
mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach
internetowych Strony.

9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod
adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu
przeglądarki internetowej.

Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi,
które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony
www.wszystkoociasteczkach.pl.

Informacje o usługach przedstawione na stronie
http://transportkrawczyk.com/obowiązują od 14 maja 2018 r.

transport odpadów warszawa | transport adr | transport adr warszawa | transport adr mazowieckie | transport materiałow niebezpiecznych adr | samochód ciężarowy z windą warszawa
Copyright © Transport Krawczyk