Oferujemy Państwu transport ADR na terenie Warszawy oraz woj. Mazowieckiego

Oferujemy transport i doradztwo w zakresie ładunków niebezpiecznych (ADR).

Zajmujemy się szeroko pojętego Transportu ADR, czyli wszelkiego rodzaju materiałów niebezpiecznych.

Transporty niebezpieczne to nasza specjalność.

Towary niebezpieczne” oznacza materiały i przedmioty, których przewóz na podstawie ADR jest zabroniony, albo jest dopuszczony wyłącznie na warunkach podanych w ADR.

„Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych” – każde przemieszczenie towarów niebezpiecznych pojazdem po drodze publicznej lub po innych drogach ogólnodostępnych, z uwzględnieniem postojów wymaganych podczas tego przewozu oraz czynności związanych z tym przewozem.

Od wielu lat zajmujemy się przewozem  materiałów niebezpiecznych ADR. Zatrudniamy przeszkolonych w tym zakresie kierowców, mamy także właściwie przygotowane samochody z odpowiednim oznakowaniem i wyposażeniem.

Doradca ADR

Kto musi wyznaczyć Doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych?

Przepisy Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. oraz Zrestrukturyzowanej umowy europejskiej  ADR nakładają na przedsiębiorcę, który wykonuje przewóz drogowy towarów niebezpiecznych lub związany z tym przewozem załadunek lub rozładunek, obowiązek wyznaczenia na swój koszt doradcy do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych

Do zadań doradcy należy w szczególności:

1) doradztwo w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych;
2) stwierdzanie zgodności realizacji przewozu z wymaganiami określonymi w ustawie i umowie ADR;
3) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorcy lub innego podmiotu, o których mowa w art. 21 ust. 1, w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z tym związanych, zwanego  „rocznym sprawozdaniem”;
4) sporządzanie raportów powypadkowych dla przedsiębiorcy lub innego podmiotu, o których mowa w art. 21 ust. 1, wojewódzkiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej oraz innych organów prowadzących odpowiednie postępowanie związane z wypadkiem, jeżeli w związku z przewozem towarów niebezpiecznych doznały obrażeń osoby, wystąpiła szkoda majątkowa lub nastąpiło skażenie środowiska.

Szczegółowe zadania i kompetencje doradcy określa umowa ADR.

transport odpadów warszawa | transport adr | transport adr warszawa | transport adr mazowieckie | transport materiałow niebezpiecznych adr | samochód ciężarowy z windą warszawa
Copyright © Transport Krawczyk